​Orientering efter databeskyttelsesforordningen

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Er du klient ved en af advokaterne på Hestetorvet 7, vil du ved klientforholdets begyndelse modtage en individuel orientering om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Er du ikke klient hos os, og behandler vi personoplysninger om dig, kan du nedenfor orientere dig om vores behandling af dine personoplysninger. Dette vil typisk være tilfældet, hvis du er modpart i en sag, vi behandler for en af vores klienter.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokaterne Hestetorvet

Hestetorvet 7

4000 Roskilde

E-mail: advokat@hestetorvet.dk

Tlf.nr. 46350770

Advokat Flemming Wahrén

CVR nr. 86816415

Advokat Gorm Beck

CVR nr. 32861857

Advokat Elisabeth Gro Christensen

CVR nr. 40092935

2. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

·​Almindelige personoplysninger: Det er f.eks. navn, adresse, tlf.nr., e-mail, fødselsdato, økonomi, skatteoplysninger, gæld, familieforhold, boligforhold mv.

·​Helbredsoplysninger (kun i de sager hvor dette er relevant)

·​Cpr-nr.

·​Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser (kun i straffesager)

3. Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?

Formålet med at vi behandler personoplysninger om dig, er at yde advokatrådgivning til vores klienter eller repræsentere vores klienter i en sag.

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af en eller flere af nedenstående bestemmelser:

For så vidt angår almindelige personoplysninger:

·​Databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) litra f: Behandlingen er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig varetagelsen af vores klienter sager.

For så vidt angår helbredsmæssige oplysninger (kun hvis dette er relevant for vores klients sag):

·​Databeskyttelsesforordningens art. 9 (2) litra f: Vi behandler helbredsmæssige oplysninger om dig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

For så vidt angår cpr.nr. (kun hvis dette er relevant for vores klients sag):

·​Databeskyttelseslovens § 11: Vi registrerer dit cpr.nr., da det i visse tilfælde følger af lovgivningen, at vi har pligt hertil, samt med det formål at kunne sikre os din identitet.

For så vidt angår oplysninger om strafbare forhold (kun i straffesager):

·​Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3: Vi behandler oplysninger om straffedomme, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

5. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere i det omfang det er relevant for vores klienters sager:

·​Offentlige myndigheder, herunder

·​Danmarks Domstole

·​Civilstyrelsen

·​Procesbevillingsnævnet

·​Evt. modparter i en sag

·​Vores klienters forsikringsselskab

·​Den som vores klienter har givet fuldmagt til

·​Vores databehandler/IT leverandør

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra?

Dine personoplysninger stammer fra vores klienter, evt. andre parter i vores sager, offentlige tilgængelige kilder eller offentlige myndigheder.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år, hvorefter de bliver slettet.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden de 5 år er gået.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk​

9. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Advokaterne Hestetorvet​

Hestetorvet 7

4000 roskilde

CVR: 86816415

​Flemming Wahrén

Direkte: 4638 0253

Mail: fw@hestetorvet.dk

CVR: 86816415

​Elisabeth Gro Christensen

Direkte: 46380257

Mail: egc@hestetorvet.dk

CVR: 40092935

​Mette Hoeck

Direkte: 28184466

Mail: mh@hestetorvet.dk

CVR: 39038439